Fakülte kategorisinde

2017 - büt

 1. Os frontale'nin pars orbitalislerinin arasında yer alan büyük çentiğe ...........
  • incisura ethmoidale
 2. Os ethmoidale'nin septum nasi'nin yapısına katılan bölümüne .....
  • lamina perpendicularis
 3. Vertbrae lumbales'in proc.articularis superior 'ların arka kenarları üzerinde........ olarak adlandırılan çıkıntılar bulunur.
  • processus mamillaris
 4. Manubrium sterni ile corpus sterni 'nin eklem yaptığı yerdeki açıklığa ......denir
  • Louis açısı (angulus sterni)
 5. Eminentia intercondylaris........'ya ait bir olusumdur.
  • Tibia
 6. Yeni doğanda omurga, ”C" harfi şeklinde devamlılıkta ve açıklığı one bakan bir kavis gösterir. Bu kavis ......... egrilik olarak adlandınlır
  • primer
 7. .sternocleidomastoideus ve M. .................kaslannın motor inervasyonunu sağlayan kraniyal sinirin adı Nervus accessorius'dur.
  • M. Trapezius
 8. Eldeki tenar kaslann motor inervasyonunu sağlayan sinirin adı ........
  •  N. Medianus
 9. Uyluk iç yan grup (adduktor) kaslannin motor innervasyonunu sağlayan sinirin adı .......
  • N. Obturatorius
 10. Sinus frontalis'in, burun boşluğunda açıldığı yerin adı ..........
  • Meatus nasi medius
 11. Fossa cranii media'yı, fossa pterygopalatina'ya bağlayan açıklığın adı.......
  • for. rotundum
 12. Boyun mimik kası platysma............. tarafından inerve edilir
  • N. facialis
 13. Ayağına dorsifleksiyon yaptıramayan kişide öncelikle .............. hasarı düşünülür.
  • N. Peroneus profundus
 14. İkinci metakarpal aralıkta kaçıncı M. interosseus palmaris yer alır.
  • birinci
 15. Mm interossei palmares .......... tarafından inerve edililer.
  • N. Ulnaris
 16. labrum içeren bir ekIernin latince adını yazınız:
  • art. coxae art. humeri
 17. Tek eksende (ve tek düzlemde) hareket yapabilen bir sinoviyal eklem tipi yazınız
  • ginglymus / trokoid
 18. art. sternoclavicularis sinoviyal eklemlerin hangi tipi
  • art. sellaris
 19. Membrana tectoria hangi ligamentin proksimal ucunun adıdır
  • lig. longitudinale posterius
 20. Kemikleri en dışını çevreleyen, ağrıya duyarlı olan ve kemik onarımından sorumlu tabaka........... adını alır
  • periosteum
 21. Tuberositas pronatoria adlı oluşum üst ekstremite kemiklerinden hangisinde vardır
  • Radius
 22. El biIeğınde musculus flexor carpi ulnaris kasının kirişi Içerisinde yer alan kemiğin adını yazınız
  • os pisiforme
 23. Articulatio subtalaris, sinovyal eklemlerin .......... alt tipindedir.
  • plana

2017

 1. Altıncı servikal vertebra'nın tuberculum anterius'u ....... olarak adlandırılır.
  • ( tubrtculum caroticum )
 2. orbita'nın dışyan duvarını oluşturan iki kemikten biri os zygomaticum diğeri ise ...... dir
  • ( od frontale veya os sphenoidale'nin ala maor )
 3. Fossa infratemporalis'in dışyan duvarını oluşturan anatomik yapı ........
  • (ramus mandibula)
 4. Fossa cranii posterior'u önde ve orta hatta fossa cranii media'dan ayıran anatomik yapı.....
  • (os sphenoidale'nin dorsum sellea)
 5. Articlatio talocruralis, sinoviyal eklemlerin ....... alt tipindedir
  • ( gignlimus )
 6. articulatio cubiti'ye ait ligamentler .......
  • (lig. anulare radii, collaterale radiale/ulnare, Quadratum)
 7. Tek eksende hareket yapabilen bir sinoviyal eklem tipi .......
  • (ginglymus, trokoid )
 8. Os occipitale'nin önünde yer alan, os sphenoidale ile eklemleşen bölüme ....
  • (pars basilaris)
 9. Os sphenoidale'nin dört bölümü vardır. Bunlar corpus ,alae  majores, alae minores ve ....
  • (proc. pterygoideus)
 10. Canalis caroticus os temporale'nin pars .....sında yer alır
  • (petrosa)
 11. ön kol ön grup kaslarından M.flexor digitorum profundus'un medial yarısının motor inervasyonunu sağlayan sinir ......
  • ( Nervus ulnaris)
 12. Bacak ön grup kaslarınıöotor inervasyonun sağlayan sinir .....
  • (Nervus fibularis profundus)
 13. Mm. rhomboidei ........ tarafından inerve edilir
  • (N. dorsalis scapulae)
 14. M. rhomboideus major'un insertio (sonlanma yeri) .......dir
  • (margo medialis scapulae)
 15. Tuberculum minus humeri'de sonlanan kas ...... 
  • ( M.subscapularis )
 16. M. temporalis'in sonlanma yeri .......
  • ( proc coronoideus mandibula )
 17. Komşu iki vertebranın laminaları arasında uzanan yapının adı ......
  • (lig. flavum)
 18. Bedeni sağ-sol iki eşit yarımlara bölen düzleme ....... denir.
  • (planium medianum) 
 19. Proc. coronoideus, üst ekstremite kemiklerinden hangisinde yer alır ......
  • (os ulnae)
 20. En sık çıktığı görülen ve proksimal sıranın lateralden mediale doğru ikinci sıradaki karpal kemiğin latincesi ....
  • (os lunatum)
 21. Kıkırdak ile doğrudan sternuma bağlanan ilk 7 kaburgaya ......... denir.
  • (costae verae)
 22. Collum femoris ile corpus femoris arasındaki açı .......
  • (inklinasyon açısı)

 


2016

 1. art. genus2u oluşturan kemikler; femur, tibia ve ..........
  • patella
 2. eklem yüzeylerinin uyumunun artırmaya yardımcı yapılar; discus ve meniscus articularis ve ........
  • labrum articulare
 3. os palatinum'un lamina perpendiclaris'inin üst kenarında, processus orbitalis ve processu sphenoidalis'in arasında bulunan çentik..................
  • incisura sphenopalatina
 4. ramus mandibulae'nin üst kenarında incisura mandibula'nın arkasında bulunan fossa mandibularis ile eklemleşen yüz içeren çıkıntı ................
  • processus condylaris
 5. M. transversus thoracis, fonksiyonel olarak ......... kaslar içinde sayılır.
  • ekspirasyon
 6. linea semilunaris ...............'ın dış kenarı boyunca uzanır.
  • M. rectus abdominis / vagina m. recti abdominis
 7. corpus vertebralar arasında bulunan eklemlerin tipi ...........
  • symphysis (kartilaginoz)
 8. m. scalenus medius ...........'da sonlanır
  • costae I / 1. kaburga
 9. bacak ön kompartman kasları .......... tarafından inerve edilir
  • N. Peroneus (fibularis) profundus
 10. M. pronator quadratus ............. kaslarındadır.
  • önkol ön kompartman
 11. m triceps brachii'nin motor inervasyonu ........... tarafından.
  • N. radialis
 12. m. triceps brachii caput longum'una ait tendon, scapulanın  ...............kısmına tutunur.
  • tuberculum infraglenoidale

2015

 1. daha sonra

2014

 1. Aksiyel iskelette bulunan bşr trokoid eklem adı ........
  • art. atlantoaxialis mediana
 2. Discus intervertebralis'in içindeki jelatinimsi bölüm .......
  • nucleus pulposus
 3. Epifiz çizgisinde ........ tipte eklemleşme vardır
  • kartilaginoz
 4. C1 kökenli spinal sinirin arka dalı ................
  • nervus suboccipitalis
 5. Dilin altında yer alan ve ağız tabanını oluşturan yassı kas ..................
  • mylohyoideus
 6. Lamina cribrosa ...................' ait bir oluşumdur
  • os ethmoidale
 7. Musculus semitendineus'un origosu (başlangıç) ilgili kemiğin ..........
  • tuber ischiadicum
 8. Symphysis pubis'in arkada orta noktası promontorium arası mesafe latince  ...................
  • Conjugata vera
 9. Scapula'nın humerus başı ile eklem yapan bölümüne ............
  • cavitas glenoidalis

 

1 cevap

0 beğenilme 0 beğenilmeme
 1. Symphysis pubica'da eklem yüzleri arasında yer alan eklem diskinin adi .......
  • discus interpubicus
 2. Kalça ekleminin bağlarından olan Ligamentum iliofemorale, femur'un linea intertrochanterica’sı ile os coxae'nın ……………..'u arasında uzanır.
  • SIAI (spina iliaca anterior inferior)
 3. Kalça ekleminde, eklem kapsülünün derin (iç) sirküler liflerinden oluşan ve collum femoris'i sirküler biçimde saran bağın adı ………… dır.
  • zona orbicularis
 4. Diz ekleminde femur ve tibia arasındaki eklem ……..
  • bicondylaris
 5. Diz ekleminde tibia'nın area intercondyllaris anterior'u ile femur'un condylus lateralis'inin iç yanına tutunan bağın adı ………… dır.
  • lig. cruciatum anterius
 6. Ayak bileği ekleminde lig. collaterale laterale'nin en önde yer alan parçasının adı ……….. dır.
  • lig.talofibulare anterius
 7. Boyunda yer alan m.stemocleidomastoideus ve sırtın üst yarısında yüzeyde yer alan m. trapezius'un motor innervasyonunu sağlayan kranial sinir, nervus………. .
  • accessorıus (CN XI)
 8. Biceps brachii, m brachialis ve m. Coracobrachialis’i inerve eden sinirin adı nervus …….
  • musculocutaneus
 9. Uyluk ön kol kaslarını inerve eden sinirin adı nervus ……
  • femoris
 10. Articulatio radiocarpalis’in yapabildiği osteokinematik hareketlerden birisi
  • fleksiyon / ekstansiyon / abdusksiyon / adduksiyon / sırkumdüksiyon
 11. Humeri’de eklem içi yapılardan …..
  • labrum
 12. Cubiti’ye ait ligamentlerden biri
  • lıg. collaterale ulnate / lıg. collaterale radiale / lıg. quadratum / lıg.anulare radıı
 13. Frontal düzlemde yapılan osteokinetik hareketleren bir tane
  • abduksiyon / adduksiyon / lateral fleksiyon / elevasyon / depresyon
 14. Metacarpophalangealis’ler sinovyal eklemlerin hangi grubu?
  • ellipsoid
 15. Os parietale, os frontale ve os sphenoidale'nin ala major'unun kesiştikleri noktanın antropolojik nokta olarak adlandırması ……….. dır.
  • Pterion
 16. Orbita’ın tavanını oluşturan iki anatomik oluşumdan biri os frontale'nin pars orbitalis'i iken, diğer anatomik oluşumun adı ise …………….. dır.
  • Os sphenoidale’nin ala minor
 17. Cavitas nasalis ossea'nın dışyan duvarının yapımına maxilla, os lacrimale, os ethmoidale, concha nasalis inferior os sphenoidaie ve …….. adlı kemik katılır
  • Os palatinum
 18. Fossa pterygopalatina'yı, fossa cranii media'ya bağlayan açıklığın adı ……… dır.
  • rotundum
 19. Canalis pterygopalatinus (Canalis palatinus major)'un alt deliği ……. adlı yere açılmaktadır.
  • cavıtas orıs
 20. Os occipitale'de, foramen magnum'un arkasında kalan en büyük bölüme …. denir.
  • Squama occipitale
 21. Ramus mandibula'nın üst ucunda, incisura mandibulae'nin önünde yer alan çıkıntıya
  • Coronoideus
 22. Os palatinum'un, burun boşluğunun arka dışyan duvarını yapan bölümüne ….
  • Lamina perpendicularis
 23. Os ethmoidale.2nin delikli, horizontal bölümüne ….
  • Lamina cribrosa
 24. Os temporale’nin kafatası tabanında os occipitale ve os sphenoidale arasına sokulan bölümü
  • Pars petrosa
...