Fakülte kategorisinde
düzenledi

 

 

 1. Titreşim duyusunun 2. nöronunun aksonlarına........... denir.
  • lemniscus medialis
 2. Bacağın ön bölgesinde yer alan kasların arasında bulunan sinir n........... ' dır.
  • fibuiaris profundus
 3. Medulla spinalis'in IX. laminasında bulunan nöronlann fonksiyonu . ...... ..dır.
  • motor
 4. Pleksus brachialis oluşmadan önce ayrılan dal/ordan birisinin adı n...........   .'dır.
  • M. longus colli / skalen kaslara dal
  • N. dorsalis scapulae
  • N. thoracicus longus
 5. Ganglion submandibulare'ye ulaşan preganglioner parasempatik liflerin kaynağı / orijini .........     da bulunur.
  • NUC. SALIVATORIUS SUPERIOR
 6. Truncus sympathicus'un boyun bölümünde bir tarafta .........adet ganglion yer alır.
  • 3
 7. Ganglion ciliare'ye gelerek sinaps yapmadan geçen, postganglioner sempatik liflerin kaynağı  .........'ta olup, gözde ........' ye ulaşırlar.
  • GANGL1ON CERVICALE SUPERIUS / M. DILATATOR PUPILLAE
 8. Thalamus'un dışyan yüzünde yer alan anatomik yapının adı .............. dır.
  • capsula interna
 9. Açlık merkezi olarak işlev gören hypothalamus çekirdeğinin adı................................
  • nuc. hypotalamicus lateralis
 10. GII.sebaceae'nın salgıladıği özel salgının adı    ..........dır
  • sebum
 11. Pars     opercularis,pars triangularis ve  pars orbitalis bölümü gyrus....................... da yer alır.
  • FRONTALIS INFERIOR
 12. Aynı hemisferdeki farklı bölgeleri birbirine bağlayan sinir liflerine, .....lifleri denir.
  • ASOSIYASYON
 13. Corpus callosum'un splenium bölümünü oluşturan lil/erinin arkaya doğru yaptıkları kavise .... denir.
  • FORCEPS MAJOR (OCCIPITALIS)
 14. Sinus cavernosus'un dışyan duvarında, n. oculomotorius'un hemen altında olarak ilerleyen kraniyal sinirin adı nervus .........dir.
  • trochlearis (CN IV)
 15. N. mandibularis'in arka kökünün ilk duysal dalı olup, arkaya doğru ilerlerken a. meningea media'yı halka gibi saran sinirin adı nervus ............ .
  • auriculotemporalis
 16. Tunica vasculosa bulbi'nin lensin önünde yer alan ve kasılıp gevşeme yeteneği olan bölümünün adı  .......... dır.
  • iris
 17. Retina arka bölümünde yer alan macula lutea'nın ortasındaki hafıf çöküntülü alanın adı ...... dır.
  • fovea centralis
 18. Oliva, ......... 'da bulunan bir oluşumdur.
  • MEDULLA OBLONGATA
 19. Nuc. motorius nervi trigemini / nuc. masticatorius ....... ' da yer alır.
  • PONS
 20. Özel visseral afferent aksonlar, hangi duyu veya duyuların taşınmasını sağlar yazınız :
  • Koku ve tat
 21. Beynin oksipital lobu ile cerebellum'u ayıran dura mater uzantısını yazınız :
  • Tentoriurn cerebelli
 22. Arteria basilaris'in dallarından birisinin adını yazınız.
  • A. INFERIOR ANTERIOR CEREBELLI (AICA),
  • A. LABYRINTHI
  •  Aa. PONTIS,
  • A. SUPERIOR CEREBELLI (SCA),
  • A. CEREBRI POSTERIOR (PCA)
 23. Ventriculus lateralis'lerin pars centralislerinin tavanını oluşturan yapının adını yazınız.
  • CORPUS CALLOSUM

 1. medulla spinalis'in gri maddesinin laminer organizasyonunda lamina III - IV te yer alan oluşuma nuc. ...... .
  • proprius
 2. erişkin bir insanda subarachnoid aralık .......... vertebra seviyesinde kapanır.
  • S2
 3. mesencephalon'un ön yüzünde bulunan fossa interpeduncularis'ten nervus .... kafa siniri çıkar
  • occulomotorius
 4. glandula paratidea'yı inerve eden preganglioner parasempatik nöronlar, nuc ......... da yer alır.
  • salivatorius inferior
 5. cochleanın merkezi kemik yapısını oluşturan düşey kemik kolonda ..... adı verilir.
  • modiolus
 6. burun boşluğunda yer alan kıllara latince .......... denir.
  • vibrissae
 7. apertura mediana (for. magendi) dördüncü ventrikül ile ..........arasındaki bağlantıyı sağlar.
  • cisterna cerebellomedullaris (magna)
 8. arteria basillaris'in willy's poligonuna katılan terminal dalına Latince arteria ....... denir.
  • cerebri posterior
 9. Cerebellum2un en lateralde yer alan ve en büyük çekirdeği nucleus ...... adlı çekirdektir.
  • dentatus
 10. Malleolus medialis üzerinde deri duyusunu nervus ............ alır.
  • sapheneus

 1. Hypotalamus'ta yer alan nucleus ........  tokluk merkezi olarak kabul edilir.
  • hypothalamus ventromedial
 2. Ventriculus tertius'un dışyan duvarını ...... oluşturur.
  • thalamus
 3. N. Medianus koldan önkola musculus ............. adlı kasın iki başı arasında geçerek gelir.
  • pronator teres
 4. Mesencephalon'daki otonomik fokus, ......... tarafından oluşturulur.
  • Nucleus accessorius nervi oculomotorii
  • (Edinger–Westphal nucleus)
 5. Köprü venlerin kanaması .......... hematom sebebidir.
  • subdural hematom
 6. Vena magna cerebri, sinus ....... adlı dura mater ve sinüsüne dökülür.
  • sinus rectus
 7. sulcus calcarinus ve sulcus parieto-occipitalis arasında kalan kortex bölümüne ....... adı verilir
  • precuneus
 8. frontal ve parietal lobları birbirinden ayıran oluğa  Latince ............. .
  • sulcus centralis
 9. Basis stapedis, fenestra vestibuli'ye ligamentum ............ adlı bir bağ ile tutunur.
  • lig. anulare
 10. oropharynx duvarları mukozasının duyusunu sağlayan nervus ........... adlı kranial sinirdir.
  • N. Glossopharyngeus (CN IX)
 11. Corpus geniculatum laterale (CGL) içindeki çekirdeklerin efferent lifleri ....... aracılığıyla primer görme korteksine ulaşır........
  • radioato optica ( Tr. geniculocalcarinus)
 12. Deriyi güneşin UV ışınlarından koruyan katman stratum ...... olarak adlandırılır
  • lucidum

 1. Pons ve cerebellum 'a birlikte, filogenetik olarak ...... denir
  • metencephalon
 2. Dengenin sağlanması amacıyla ekstansör kasların çalışmasını kolaylaştıran yola latince .... denir
  • Tr. vestibulospinalis
 3. Ganglion ciliare 'yi oluşturan preganglionik lifler nucleus ........'dan kaynaklıdır.
  • oculomotorius accesorius veya Edinger–Westphal
 4. Sağ ve sol a. vertebralis 'ler pons ön yüzünde birleşerek Arteria  ........ oluşturur.
  • basilaris
 5. Dura mater 'in oluşumları:
  • falx cerebri  / falx cerebelli
  • tentorium cerebelli
  • diaphragma sellae
 6. Medulla oblangata 'da yer alan duysal özellikleti kranial sinir çekirdekleri:
  • nuc. tr. solitarii / nuc. vestibularis inferior / nuc. spinalis n. trigemini
 7. nuc. corpus geniculatum mediale (CGM)'in efferentleri ......'yi oluşturur.
  • radiatio acustica
 8. Ağrı reseptörlerine ......... adı verilir.
  • Nosiseptör

eşleştirme

 • nuclei corporis geniculatio lateralis (CGL)  ---> radiatio optica
 • Nuc. paraventriculans                                 ---> oksitosin
 • Nuc. ventromedialis                                    ---> tokluk merkezi
 • area hypothalamica lateralis                       ---> açlık merkezi
 • Tr. tuberoinfundibularis                               ---> adenohypophysis

Cevabınız

Format: new
Adınız (isteğe bağlı):
Gizlilik: E-posta adresiniz yalnızca bu bildirimlerin gönderilmesi için kullanılacak.
Spam Koruması:
Gelecekte bu doğrulamadan kurtulmak için, lütfen giriş yapınız veya üye olunuz.
...