Fakülte kategorisinde
yeniden gösterildi

2017

1- özefagus’un darlık gösterdiği yerlerden birini yazınız:
M. Cricopharyngeus hizası, arcus aorta, sol ana bronkus’u çaprazlama yeri, hiatus oesophageus
2-Leimer aralığı farinksin neresinde bulunur?
M. Cricopharyngeus’un alt kısmında
3- Akciğerin üst lobunu tutan tümörün etkileyebileceği oluşumlardan ikisi:
V. Subclavia , v. Brachiocephalica, n. Phrenicus, truncus sympaticus, n. Laryngeus recurrens
4- Torasik outlet sendromun’da 1. kosta ile klavikula arasında sıkışan oluşum a. subclavia 
5. Fascia supraplevralis'in (Sibson fasyası) solda komşuluk gösterdiği önemlı lenfatik oluşum ductus thoracicus
6-Torasentez midaksiller hatta …9 …’nıcı kosta üzerinden yapılır
7-Venae ıntercostales posteriores sağda vena ......azygos…….. 'a drene olurlar
8. V. brachiocephalica'nın oluşum yeri ...art. sternoclavicularis’in arkası... . 'ndadır
9- T5-T9 kaynaklı preganglionik sempatik lıfterin duşturduğu sınır n. splanchnicus major.. 'dur
10. Aorta thoracıca solda .......mediastinal plevra... ile komşudur
11- Canalis inguinalis, Ust duvar m. obliquus internus abdominis ve m. transversus abdominis tarafından
12-Inguınal kanaldan geçen. fakat funiculus  spermaticus’un dışında seyreden sinir nervus ilioinguinalis
13. Trigonum inguinale / Hesselbach üçgeninın iç yan sınırını linea semilunaris / Spiegel oluşturur
14- Mc Burney noktası, sağ ....spina iliaca anterior superior....dan .umbilicus 'e çekılen hattın üzerinde yer

image15- Aşağıdaki şekildeki, Işaretli çıkmaz / çukur'. nedir,

Recessus hepatorenalis / Monson çıkmazı

 

 

16- Sylvian noktası’nın trajesini yazınız: …….arcus zygomaticus’un ortasından yukarıya doğru çekilen 4 cm’lik dik hattın ucu
17-Nervus auriculotemporalis ….. gl. parotidea... ‘ya giden postganglioner parasempatik liflerin taşınmasını sağlar
19-Ductus paratideus …musculus buccinator ‘u delerek vestibulum oris’e açılır
20- Parasentez girişiminde kulak zarının  poster-inferior kadranı tercih edilir
21-Meibom bezleri  göz kapakları içinde yer alır.
22- Regio infratemporalis’in dış yan duvarını .. ramus mandibulae .. yapar
23- nervus alveolaris inferior .. n. Mandibularis ..’in dalıdır.
24-chorda tympani, orta kulak boşluğunun  dış yan  duvarını arkadan öne doğru çaprazlar
27-doğumsal kalça çıkığının tanımında kullanılan Nelaton çizgisine göre tuber iscihadicum trochanter majör ve spina iliaca anterior superior aynı hat üzerindedir
28 foss ovalis’in dibinde yer alan v. Saphena magna’nın geçtiği açıklığa hiatus saphenus adı verilir.
29- pes anserinus’un yapısına katılan, uyluk arka loj kasının adı m.semitendinosus’dir
30- foramen ischiadicum majus ile foreman ischiadicum minus birbirinden ayıran yapı lig. Sacrospinale dir.
31- arcus ililopectineus ile ikiye ayrılan, lig. İnguinale derinindeki açıklığın dış yanda olanına lacuna musculorum
32-uyluk ön bölgesine ile fossa poplitea arasındaki geçişi sağlayan kanal  canalis adductorius’dir
33- diz eklemindeki bursalardan eklem boşluğu ile ilişkide olan bursa suprapatellaris
34- os hyoideum hangi omur düzeyindedir? C3
35-boyunda,fascia superficialis içinde bulunan kasın adı? M. Platysma36-clavicula’nın orta noktası ile gonion arasındaki çizgi hangi yağının izdüşümüdür? V jugularis externa
37-Boyun derin fasyasının lamina superficialisi’inin sardığı iki kastan bir tanesi m. Trapezius’tur, diğeri?
             M. Sternocleidomastoideus
38-vagina carotica içinde bulunan sinirin adı N. Vagus
39-trigonum colli laterale’nin sınırlarında bir tasnesi:
M. Sternocleidomastoideus’un arka kenarı / m. Trapezius’un ön kenarı / clavicula
40-intrerskalenik aralıktan geçen yapılardan bir tansesini yazın: Truncus superior / t. Medius/ t. İnferior/a. Subclavia
41- trigonum submentale’nin tabanını döşeyen kasın adı:  m. Mylohyoideus
42- a. Tyroidea superior hangi boyun üçgeninde bulunur? Trigonum caroticum
43-trigonum suboccipitale’nin iiçinde bulunan sinirin adı? N. Suboccipitalis
44-fossa axillaris’in iç yan duvarını musculus serratus anterior oluşturur.
45-foreman axillare quadriangulare’den nervus axillaris geçer.
46-humerıus cisminde yer alan sulcus nervi radialis’ten arteria  profunda brachi geçer
47-Dirsekte lacertus fibrosus’un arkasında arteria brachialis ve N. Medianus geçer
48-el bileğinde birinci ekstansör kılıftan m abductor pollicis longus ve  m extensor pollicis brevis geçer
49-el bileğinde retinaculum flexorum yaprakları arasında sonlanan kiriş m. Flexor carpi radialis’e aittir.
50-musculus adductor pollicis’in inervasyonuna nervus ulnaris yapar
51-orta falanksların palmar yüzünde m. Flexor digitorum superficialis ‘in sonlanma tendonlarında yer alan açıklığa hiatus tendinosus denir.
52- tenar tümsek bölgesinin deri duyusunu nervus  radialis  alır.
53-orta hatta, promontorium ile symphysis pubica’nın alt kenarı arasında yer alan ve canlıda vaginal tuşe ile ölçülebilinen pelvis çapı  conjugata diagonalis denir.
54-pelvis yan duvarlarının büyük kısmını kaplayan kasın adı musculus obturator internus
55-diaphragma pelvis’in büyük bir bölümünü oluşturan, üç parçası bulunan, geniş ve ince kasın adı musculus levator ani
56-plexus sacralis’in dalı olan, perinela kaslar ve m. Sphincter ani externus’u inerve eden sinirin adı   N. Pudendus
57-diskal herniasyonun ıklıkla postero-lateral yöneltide olmasının temel sebebi ..lig. longitudinale posterior  adlı ligamentin o bölgede yer almamamsıdır.
58-trigonum suboccipitale içinden geçen atardamarın adı a. Vertebralis
59-sağ-sol crista iliaca’nın en yüksek noktalarını birleştiren çizgi  L4  omurubub processu spinosus’undan geçer
60-columna vertebralis’in torakal bölümünün arkaya doğru olan konveksitesinin aşırı derecede artışına kifosis denir.


2016

 1. El bileğinde 1. Ekstansör kanaldan m. Extansor pollicis brevis ve m. Abductor pollicis longus geçer
 2. Önkol distalinde, m. Flexor carpi radialis ile m. Brachioradialis  kirişleri arasında radial arterlerin nabız oluğu bulunur
 3. Ligamentum sacrotuberale ile os coxae’nin arka kenarında oluşan geçit, lig. Sacrospinale ile foramen ischiadicum majus ve minus’a ayrılır
 4. Liamentum inguinale ile os coxae arasındaki açıklık  arcus iliopectineus  ile lacuna vasorum ve lac. Musculorum oluş.
 5. Foramen suprapiriforme’den N. Gluteus superior adlı sinir geçer.
 6. Trigonum lumbale’nin iki kenası crista iliaca ve m . latissimus dorsi, üçüncü kenar? M. Obliquus externus abdominis
 7. Pterion adı verilen alanın hemen derininde a. Meningea media’ nın ramus arterior’u uzanır.
 8. SCALP ile beynin venöz dolaşımları arasındaki bağlantı  emisser  venleri tarafından sağlanır.
 9. Angulus mandibulea ile claviculanın ortası arasında uzanan yapının adı  v. Jugularis externa’dır.
 10. Bifurcatio trachea T4 vertebra seviyesindedir.
 11. Ostium aortae’nın izdüşümü sağ 2. İnterkostal aralık sternum yanı nda bulunur.
 12. Plevra, linea scapularis hizasında 12. kosta seviyesinde bulunur
 13. Perine kasları ve m sphincter ani externus’u inerve eden ve penis’in dorsal siniri olarak sonlanan sinir N. Pudendus
 14. Umbilicus’tan sağ fossa axillaris’e çekilen çizginin arcus costalis’i kestiği nokta Murphy noktası denir
 15. İntestinum crassum’un çapı en büyük olan kısmı  caecum dır

2 Cevap

1 beğenilme 0 beğenilmeme

düzenledi

2014

 1. facsia diaphragmatica urogenitale superior ile fascia diaphramatica urogenitale inferior arasındaki aralığa spatium perineum profundum
 2. önkoldaki seyri sırasında genelikle m. Pronator teres’in iki başı arasından geçen sinir nervus medianus
 3. fovea radialis’i ulnar taraftan sınırlayan anatomik yapı m. Extensor pollicis longus tendonudur
 4. canalia adductorius’a girip, kanalın ön duvarını delerek kanal dışına çıkna oluşum nervus saphenu
 5. özefagusun üst bölümünün arterleri a. Thyroidea inferior’dan gelir
 6. nervus laryngeus recurrens, soldan vagustan ayrıldıktan sonra arcus aorta ‘nın altından dolanıp yukarı çıkar
 7. burun kökü ile orbita ön-iç köşesinde v. Supraorbitalis ve v. Supratrochlearis ile anastomoz yapan v. Angularis, daha sonra aşağıya doğru ilerleyerek v. Facialis i oluşturur.
 8. Göbekten sağ fossa axillaris’e çekilen çizginin arcus costalis’i kestiği noktaya murphy noktası  denir.
 9. Duedonum’un sonlandığı yerdeki asıcı bağın adı treitz bağı / lig. Suspansorium duodeni’dir
 10. Sırtüstü yatan bir insanda en derindeki periton çıkmazının adı  Morison çıkmazı / Recessus hepatorenalis
 11. Diz ekleminin stabilizasyonunu sağlayan en önemli kas musculus quadriceps femoris
 12. Lacuna vasorum ile lacuna musculorum’u ayıran anatomik oluşum  arcus iliopectineus
 13. inguinal kanaldan geçen ancak funiculus spermaticus’un dışında yer alan sinirin Latince adı nervus ilioinguinalis

 

2014-Büt

 

1.Foramen obturatum kadın pelvisinde  oval şeklindedir.
2.Glandula parotis ile gl. Submandibulare arasında uzanan fascia parotidea bölümüne lig stylomanibulare  denir.
3.Kolda genellikle m. Coracobrachialis'i delip geçen sinir nervus musculocutaneus’dir
4.Foramen axillare laterale'den geçen sinir nervus axillaris'dır.
5.Pronator sendromunda sıkışan sinir nervus medianus’dır.
6.Özafagusun alt bölümünün arterleri a. Gastrica sinistra’dan gelir.
7.nervus laryngeus recurrens sağda n.vagus'tan ayrıldıktan sonra a. Subclavia dextra'nın altından dolanıp yukarı çıkar.
8.Yüz venleri, vena ophthalmica               superior aracılığıyla sinus cavernosus ile bağlantılı haldedir
9.Sol hypochondrium'da perküsyon ile timpanik ses alınan ve fundus ventriculi'nin iz düşümünü gösteren alana Traube alanı
10.Oesophagus'un en önemli komşuluklarından biri sol atrium’i iledir.
11.Canalis inguinalis'in en zayıf duvarı arka duvandır.
12.Sırtüstü yatar durumda en alt seviyede bulunan periton çıkmazının Latince adı recessus hepotorenalis ‘dir

 

Ek-1

 1. tibianın zorlu adduksiyonunda yırtılan bağın adı lig. Collaterale fibularis
 2. lacuna vasorum’dan  nervus genitofemorale r. Femoralis  siniri geçer
 3. safra kesesi patolojilerinden sağ supraklavikular bölgeye yansıyan ağrı, nervus  phrenicus tarafından taşınır.
 4. Ayakta duran kadında en derin periton çıkmazı excavatio rektouterinadır
 5. Paratiroid bezlerinin kanlanmasını a thyroidea inferior sağlar.
 6. Cranium’da pterion’un hemen derininde arteria meningea media arteri bulunur.
 7. İçe şaşılık tablosunda tutulan kraniyal sinirin adı nervus abducens’dir
 8. Crista iliaca’ların en yüksek noktalarında geçen tasarılı çizgi  L4 vertebra processus spinosus’u hizasındadır.
 9. Kaudal anestezi hiatus sacralis’dan  yapılır
 10. Elin 1. Parmağının oppozisyon hareketi yapamaması nervus medianus hasarlanmasına bağlıdır.
 11. Globus pallidus ve putamen’in birlikte oluşturduğu bazal çekirdeğin latince adı  nuc. Lentiformis’dir
 12. III.ventrikül tavanının arka üst kısmında bir çıkıntı biçiminde yer alan ve diurnal ritmle ilgili fonksiyonları olan endokrin organ glandula pinealis’dir.
0 beğenilme 0 beğenilmeme

2017- büt

 1. Foramen (spatium) axillare laterale'nin alt kenarını musculus teres major oluşturur.
 2. Nervus ulnaris dirsekte epicondylus medialis'in arkasından geçer
 3. Kolda arteria profunda brachii'ye eşlik eden sinirin adı nervus radialis
 4. Musculus flexor pollicis brevis'in yüzeyel başını n. medianus, derin başını n. ulnaris uyarır.
 5. Musculus deltoideus v em.teres minor kaslarını  n. axillaris inerve eder.
 6. parmakların 1. falanksına flexion 2. ve 3. falankslara extansiyon'unu yaptıran kas  mm. lumbricales
 7. Parmakları ekstansiyonda iken ardışık iki parmağı arasında kağıt tutamayan kişide hasar alan sinir N. Ulnaris 
 8. el bileğinde karpal tünelden m. flexor digitorum superficialis, m . flexor digiorum profundus ve m. flexor pollicis longus  adlı kasların tendonları ve n. medianus geçer.
 9. sulcus bicipitalis lateralis ve trigonum deltopectorale'den geçen oluşumu yazınız vena cephalica
 10. ligamentum inguinale'nin derininde yer alıp, ikiye ayrıldığında içinden a. femoralis'in geçtiği bölüme lacuna vasorum denir
 11. Uyluk ön yüzünde yer alan, lig. inguinale, m. sartorius ve m. adductor longus'un iç yan kenarları arasındaki bölgeye trigonum femorale denir.
 12. tuber ischiadicum'la caput fibulae arasında yer alan kasın adı m. biceps femoris 
 13. fossa poplitea'nın en derin ve iç yanında a. poplitea yer alır
 14. şekil (uyluğun en üst ve iç tarafı) deri inervasyonu n. ilioinguinalis
 15. şekil (ayak 2. parmakları) deri inervasyonu N. fibularis profundus (N. peroneus)
 16. foramen suprapiriforme'den a. glutea superior  adlı arter geçer.
 17. hem foramen ischiadicum majus, hem de foramen ischiadicum minus'tan geçen sinir n. pudendus
 18. arcus venosus dorsalis pedis'in iç yanından başlayıp, uylukta v. femoralis'e dökülen en uzun venin adı vena saphena magna'dır
 19. bir vertebranın diğer bir vertebra üzerinde ileriye/öne doğru yer değiştirmesine spondilolistezis denir.
 20. trigonum lumbale / petit üçgeni'nin iki kenarı crista iliaca ve m. latissimus dorsi tarafından yapılır. 3. kenarını yapan oluşum m. obliquus externus abdominis
 21. pterion adı verilen alanın hemen derininde arteria meningea media 'nın ramus anterior'u uzanır
 22. SCALP ile beynin venöz dolaşımları arasındaki bağlantı emisser venleri tarafından sağlanır.
 23. Sinus cavernosus içinde a. carotis interna'nın yırtılmasına ve artrivenör fistül oluşmasına, ilerleyen süreçte de eksoftalmus olarak tanımlanan göz lobunun öne doğru çıkması ile sonuçlanabilir.
 24. ventriküller sistem içindeki BOS, ventriculus quadratus / dördüncü ventrikül ün tavanında bulunan apertura mediana (Magendi deliği) ve apertura lateralis (Luschka delikleri) yolu ile subaraknoidal aralığa geçer
 25. nervus facialis'in üst motor  nöron lezyonlarında, sadece kontralateral taraftaki alt fasyal kasları etkilenir.
 26. vena facialis, plexus venosus pterygoidesu yolu ile sinus cavernosus ile birleşir.
 27. nervus facialis'in foramen stylomastoideum çıkışı sonrasındaki lezyonlarında Bell Paralizisi oluşur.
 28. Arteria lingualis hangi boyun üçgeninde bulunur? trigonum submandibulare
 29. trigonum occipitale ile trigonum supraclaviculare^nin sınırını oluşturan yapı m. omohyoideus
 30. trigonum colli laterale'nin tabanını döşeyen kaslardan biri
   m. scalenus medius / m. semispinalis capitis / m. splenius capitis / m. levator scapulae
 31. musculus sternohyoideus hangi boyun üçgeninde bulunur? trigonum musculare
 32. incisura jugularis hangi vertebra hizasında? T2
 33. musculus scalenus medius boyun derin fasyasını hangi laminası tarafından sarılmıştır? Lamina prevertebralis
 34. musculus mylohyoideus ile m. hyoglossus arasından geçen sinirin adı N. hypoglossus / CN XII
 35. fossa supraclavicularis major oluşumuna katılan kasın adı nedir? m. sternıcleidomastoideus
 36. punctum nervosum'un bulunduğu boyun üçgeni 
  trigonum colli laterale / trigonum omotrapezoideum / trigonum occipitale
 37. arteria subclavia hangi boyun üçgeninde bulunur 
  trigonum omoclaviculare / trigonum supraclaviculare
 38. sağ ve sol n. vagus göğüste radiks pulmonis isimli oluşumun arkasından geçerler.
 39. nervus Phrenicus m. scalenus anterior isimli kasın önünden geçerek toraksa girer.
 40. mediastinum posterior ve mediusta bulunan oluşum V. azygos / A. aorta
 41. bir terminal bronkiolün distalindeki akciğer parenkimi bölümüne asinus denir.
 42. trachea C6 - T5 vertebralar arasında bulunur
 43. akciğerin alt kenarı midklavikuler hatta 6. kosta hizasındadır.
 44. kalbin izdüşümünde alt kenar, apeks noktası ile sağ 6. sternokostal eklem arasındadır.
 45. foramen vena cava T8 vertebra hiasındadır.
 46. memeyi besleyen arterlerden bir tanseinin adını yazınız
  a. thoracia interna / a. thoracia lateralis / a. intercostalis anterior / a. intercostalis posterior
 47. özefagusun sol ana bronkusla çaprazlaşması T4 vertebra seviyesindedir.
 48. pelvis major ile pelvis minor'u ayıran çevresel tasarılı çizgi linea terminalis'dir
 49. plexus lumbalisin dalı olup pelvis yan duvarı boyunca uzanan ve uyluk iç yanı kaslarını inerve eden sinirin adı nervus obturatorius
...